Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański informuje, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie

Ponadto informujemy, że w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

1. Адміністратор ваших персональних даних

Iм'я: Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
Aдреса: ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo

2. Інспектор захисту даних

Ім'я та прізвище: Adriana Głuchowska
Контактні дані: нумер телефону: 696 011 969, адрес е-майл: auditor@auditorsecurity.pl

3. Мета обробки персональних даних

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. Правові основи обробки

Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c,e

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)

Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

6. Період зберігання персональних даних (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

7. Володження прав

• доступ до даних та отримання копії даних
• вимагати виправлення даних
• вимагати обмеження обробки
• не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
• подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. Трансфер до країн поза європейського економічного зону (єез) та міжнародних організацій

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. Інформація, чи надання персональних даних є законовою чи договірною вимогом, чи умовою уключення договору, і чи особа зобов’язана надати дані та що можна надати дані

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профіл

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

11. Інформація, чи надання персональних даних є законовою чи договірною вимогом, чи умовою уключення договору, і чи особа зобов’язана надати дані та що можна надати дані

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

12. Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профіл

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.