baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS

 

1. Z zajęć fitness realizowanych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (w skrócie: OKSiBP lub „Ośrodku”) mogą korzystać osoby, które mają ważny karnet wstępu lub wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia. Wysokość opłat za zajęcia zostanie ustalona odrębnym zarządzeniem.

2. Płatność za karnety odbywa się w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej „BOK”, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 lub w formie przelewu na konto Ośrodka (tytułem: „ZAJĘCIA FITNESS”, w treści przelewu należy podać również imię i nazwisko, rodzaj zajęć, liczbę wejść/ rodzaj karnetu), według aktualnego cennika. Po zaksięgowaniu płatności następuje wydanie karnetu za okazaniem potwierdzenia przelewu.

3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest ważny przez miesiąc od daty zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny rodzaj karnetu.

5. W przypadku świąt, dni wolnych od zajęć, termin ważności karnetów nie zostaje przedłużony, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych wejść w innych terminach.

6. OKSiBP nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety. Nie ma możliwości odrabiania zajęć po terminie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Po wejściu na salę ćwiczeń obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

8. Brak zapłaty za karnet na pierwszych zajęciach jest równoznaczny z korzystaniem z jednorazowego wejścia i koniecznością uiszczenia opłaty.

9. Prawo do korzystania z zajęć fitness mają osoby, które wykupiły karnet wstępu lub wejście jednorazowe, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć Instruktorowi zaświadczenie lekarskie przed zajęciami.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

11. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Ze względów higienicznych niedopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów sportowych na czas dłuższy niż ćwiczenia.

14. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

15. W sali ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe z czystą, jasną podeszwą, inne od tego, w którym przyszło się do OKSiBP, oraz odzież sportowa. Przez odzież sportową należy rozumieć bluzę lub koszulkę sportową i spodnie.

16. Zajęcia fitness trwają ok. 50 min. Rodzaje i rozkład zajęć podany jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

17. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub w miejscu prowadzenia zajęć, Ośrodek ani instruktor nie odpowiadają.

18. Ośrodek zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć fitness, jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 3 osoby.

19. Osoby korzystające z zajęć bez własnej maty zobowiązane są do przynoszenia ze sobą własnego ręcznika (w celu położenia go na macie udostępnionej przez OKSiBP).

20. Na teren OKSiBP dozwolone jest wnoszenie napojów tylko i wyłącznie w zamykanych, plastikowych butelkach oraz pojemnikach.

21. OKSIBP nie odpowiada za brak miejsca w sali ćwiczeń spowodowany zbyt dużą liczbą chętnych do uczestniczenia w danych zajęciach.

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora.

23. Osoba wykupująca karnet na zajęcia fitness w OKSiBP akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

24. Osobie, która nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może zostać unieważniony karnet.

25. Wpłaty oraz obecność uczestników zaznaczane są na karnetach.

26. Wykorzystane karnety oddawane są instruktorowi.

27. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, planu zajęć fitness oraz instruktora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.

2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania
Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie
Ponadto informujemy, że w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PODCZAS PANDEMII

OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI OD 5 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO ODWOŁANIA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania warsztatów/zajęć edukacji artystycznej i zajęć ruchowych (fitness) w siedzibie Ośrodka oraz związane z tym prawa i obowiązki Uczestników oraz Pracowników i Instruktorów w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
● OKSiBP lub Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański,
● Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika warsztatów/zajęć edukacji artystycznej/zajęć ruchowych (fitness) organizowanych na terenie Ośrodka,
● Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Ośrodka,
● Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej/zajęcia ruchowe (fitness),
● Warsztatach/zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej oraz zajęcia ruchowe (fitness)
● Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, pozostają w mocy zapisy dotychczas obowiązujących regulaminów zajęć, stanowiących załączniki do Zarządzeń nr 16/2016 i 24/2014 Dyrektora OKSiBP odpowiednio z dn. 3.10.2016 r. i 1.07.2014 r. oraz Kodeksu dobrych praktyk i Procedury postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 14/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

§ 2

1. W budynku OKSiBP, pod warunkiem przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad dot. utrzymywania odstępów przestrzennych, a także innych obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (takich jak noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych oraz dezynfekcja rąk przy wejściu), mogą przebywać:
- uczestnicy warsztatów/zajęć,
- pracownicy oraz współpracownicy/ instruktorzy prowadzący zajęcia,
- kurierzy, dostawcy, doręczyciele pocztowi, serwisanci sprzętów i urządzeń oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instytucji i realizacji bieżących zadań.

2. Przed wejściem do budynku OKSiBP będzie mierzona temperatura ciała.

3. Biuro Obsługi Klientów czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-20:00.

4. W czasie regulowania opłat/zakupu karnetów na zajęcia ruchowe przed ladą w Biurze Obsługi Klienta może stać tylko jedna osoba. Zaleca się, aby kolejne osoby ustawiały się w kolejce (z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych) przed wejściem do budynku.

5. W pomieszczeniach OKSiBP, może przebywać określona liczba osób wg przelicznika 10m2 powierzchni na 1 osobę.

6. Płatność za karnety oraz uczestnictwo w zajęciach (według aktualnego cennika) jest możliwa od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-20:00 w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej „BOK”, lub przelewem (nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002 - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim).

7. Przed rozpoczęciem ćwiczeń obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet lub dowód przelewu upoważniający do udziału w zajęciach.

8. Harmonogram warsztatów wraz z czasem trwania poszczególnych zajęć zostanie ustalony odrębnym pismem. Harmonogram zostanie ustalony w oparciu o możliwości przeprowadzenia dezynfekcji i przewietrzenia sal.

9. Zajęcia ruchowe/fitness co do zasady odbywają się w warunkach plenerowych (na zewnątrz budynku) w razie korzystnych warunków atmosferycznych. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia ruchowe/ fitness odbywają się w obiekcie, w sali tzw. kolumnowej o powierzchni 120 m2, co wobec obowiązujących przepisów zezwala na obecność w sali jednorazowo 12 osób z instruktorem włącznie.
a. Zajęcia ruchowe/ fitness - odbywają się z użyciem własnych sprzętów sportowych (maty, ręczniki etc.)
b. Zajęcia baletu - odbywają się z aranżacją wyłączającą kontakty fizyczne między uczestnikami.

10. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze plastycznym odbywają się w obiekcie w salach o powierzchni: pracownia plastyczna na piętrze - 90m2 oraz pracownia ceramiki na parterze - 60m2, co wobec obowiązujących przepisów zezwala na obecność w sali jednorazowo odpowiednio 9 i 6 osób wraz z instruktorem.
a. Zajęcia plastyczne - odbywają się z uwzględnieniem zachowania dystansu społecznego tj. podziału na strefy i indywidualnego „pakietu dydaktycznego”.
b. Zajęcia ceramiki – jw. oraz udostępnia się osobne wejście do pracowni, uczestnicy zajęć ceramiki zobowiązani są do poruszania się w po Ośrodku w obrębie pracowni.

11. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze umuzykalniającym odbywają się w tylko w trybie zajęć indywidualnych: 1 instruktor i 1 uczestnik zajęć. Zajęcia chóru oraz w małych grupach - zespołach zostają zawieszone do odwołania.

12. Personalny skład osobowy uczestników zajęć musi być stały, nie ma możliwości przemieszczania się między grupami.

13. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na reżim sanitarny zajęcia ruchowe/fitness oraz edukacji artystycznej będą prowadzone tylko w dla kategorii wiekowej 10+.

14. W budynku zostaje wyznaczone pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tzw. izolatorium.

15. Zapisy na zajęcia prowadzi BOK w porozumieniu i w kontakcie z Instruktorami.

16. Uczestników zajęć obowiązują zalecenia dot. przestrzegania dystansu przestrzennego (zachowania minimum 2-metrowych odstępów).

17. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie, na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w budynku i na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć fitness. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynku. Rodzice mogą czekać na dzieci przed wejściem do budynku instytucji, z zachowaniem zasad dystansu przestrzennego.

18. Szatnie w Ośrodku zostają wyłączone z użytkowania. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani stosowną informacją w bieżącej komunikacji z pracownikiem ośrodka.

19. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet mogą korzystać tylko uczestnicy warsztatów edukacji artystycznej i zajęć ruchowych.

20. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.

21. OKSiBP nie udostępnia uczestnikom zajęć fitness sprzętu sportowego, za wyjątkiem trampolin – z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnikom zaleca się:
a. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1-1,5 metra - zalecane 2 metry).
b. Regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
c. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas warsztatów/zajęć NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
d. Stosować własne środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Ośrodek nie prowadzi sprzedaży ww. środków.

2. Pracownicy i Instruktorzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby miejsca odbywania się warsztatów/zajęć były czyste i higieniczne:
a. powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
b. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem,
c. zaleca się, aby sale dydaktyczne były przygotowane w taki sposób, aby uczestnik zajęć miał przygotowany tzw. „pakiet dydaktyczny” i swoją strefę pracy, w taki sposób aby, więcej niż jedna osoba nie korzystała z jednego narzędzia pracy np. pędzel, ołówek, sztaluga,
d. z pomieszczeń należy usunąć wszelkie przedmioty, które nie mogę zostać zdezynfekowane, a które mogą absorbować potencjalne cząsteczki koronawirusa, typu np. zasłony, dywany, obrusy, meble tapicerowane nie nadające się do bieżącego odkażania. W pomieszczeniach, których nie można zastosować zaleceń reżimu sanitarnego, zajęcia nie będą realizowane.

3. Osoby wracające z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (lista krajów zgodna z komunikatami publikowanymi na stronie www.gis.gov.pl ) powinny przez kolejne 14 dni od powrotu pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia (codzienny pomiar temperatury, samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych takich jak złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

§ 4. Prawa i obowiązki Ośrodka

Ośrodek powinien:
1. Upewnić się, że Pracownicy i Uczestnicy mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

2. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

3. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć/dezynfekować ręce.

4. Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także przestrzeganie obowiązujących zaleceń.

§ 5. Kryteria kwalifikacji osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, do dalszego postępowania

1. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz epidemiologiczne.

1) Kryteria kliniczne:
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
I. gorączka,
II. kaszel,
III. duszność.
2) Kryteria epidemiologiczne:
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
I. podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
II. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
III. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

2. Osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinna:
1) bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
2) zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Przed przebywaniem w Ośrodku, Uczestnik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu oraz z Kodeksem Dobrych Praktyk, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PODCZAS PANDEMII

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
• Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
• Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
• Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. poprzez dotykanie twarzy lub pocieranie oczu. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, można spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
W takim przypadku należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic). Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – w takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.
Aktualne informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać, dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.