Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W OKSIBP GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) OKSiBP – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański,
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,
3) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, filię Biblioteki w Wiślinie, filię Biblioteki w Straszynie – Mediateka w Straszynie.
4) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej), zakład pracy, fundację, stowarzyszenie itp.
5) Rezerwacji biletów grupowych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dzieci, młodzieży lub dorosłych złożone przez szkołę, przedszkole, zakład pracy, fundację, stowarzyszenie etc.
6) Rezerwacji biletów indywidualnych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dorosłych przez osoby indywidualne - inne niż określone w ust. 1 pkt 5.

2. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych prowadzi:
a. BOK OKSiBP
b. filia Biblioteki w Wiślinie, ul. Słoneczna 4, Wiślina;
c. filia Biblioteki w Straszynie – Mediateka; ul. Dworcowa 6a, Straszyn;
- w godzinach pracy ww. punktów, z wyjątkiem dni świątecznych i dodatkowych dni wolnych od pracy w OKSiBP - wskazanych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
W okresach wakacyjnych tj. ferie zimowe oraz wakacje, a także w okresach świątecznych BOK w Cieplewie jest czynny według grafiku ustalonego odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

3. Rezerwacji grupowych dokonuje się w tylko BOK OKSiBP w Cieplewie osobiście, poprzez kontakt telefoniczny pod nr. 728 415 566 lub e-mailem pod adresem rezerwacje@pruszczgdanski.pl. Po dokonaniu rezerwacji, należy złożyć pisemne potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione lub przesłanie zeskanowanego oświadczenia (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu - formularz do pobrania poniżej) mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia rezerwacji. W przypadku rezerwacji grupowych zgłaszanych w terminie krótszym niż 7 dni przed datą widowiska, odnośnie terminu złożenia powyższego oświadczenia / pisemnego potwierdzenia obowiązują indywidualne ustalenia dokonywane z pracownikami BOK. Grupowe rezerwacje, które nie zostały potwierdzone w terminie, są automatycznie anulowane i kierowane do ponownej sprzedaży.

4. W ramach rezerwacji i zakupu biletów dla grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń etc. na spektakle dla dzieci i młodzieży, na 10 dzieci przysługuje nieodpłatny wstęp na widownię dla 1 nauczyciela/opiekuna grupy z miejscem siedzącym na dostawce; w przypadku udziału w spektaklu widzów niepełnosprawnych liczba nieodpłatnych miejsc siedzących dla opiekunów grupy może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Dyrektora OKSiBP.

5. Rezerwacja biletów grupowych może być odwołana lub zmieniona najpóźniej na 14 dni przed spektaklem, a rezygnacja oraz ewentualne zmiany muszą być potwierdzone pisemnie i wysłane mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl do BOK.

6. W przypadku niezapłacenia za bilety i nieodebrania ich z winy rezerwującego, zobowiązuje się on do opłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. OKSiBP dopuszcza możliwość zwolnienia z tej opłaty, jeżeli sytuacja miała miejsce z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, przypadki losowe itp.). W takim przypadku rezerwujący jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów i udokumentowania tejże przyczyny. Decyzję o zwolnieniu z kosztów rezerwacji podejmuje Dyrektor OKSiBP.

7. Indywidualnej rezerwacji telefonicznej można dokonać przed planowanym wydarzeniem, podając pracownikowi BOK imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp. Podanie numeru telefonu wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji reklamowych OKSiBP.

8. OKSiBP nie przyjmuje indywidualnych rezerwacji przesyłanych sms, mailem oraz nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

9. Klienci indywidualni mogą dokonać rezerwacji do 10 miejsc na jedno wydarzenie artystyczne (widowisko, koncert, seans etc.).

10. Rezerwacji indywidualnych na seanse kinowe dla dzieci organizowane w ramach Bajkowych Niedziel można dokonać w dniu projekcji, w godzinach otwarcia BOK. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 5 minut przed seansem.

11. Na popołudniowe spektakle dla dzieci o godz. 18:00 OKSiBP nie prowadzi rezerwacji miejsc na pufkach i w pierwszym rzędzie przed sceną. Istnieje jedynie możliwość bezpośredniego zakupu tych miejsc.

12. Bilety rezerwowane indywidualnie należy odebrać najpóźniej na:
1) 7 dni przed widowiskiem dla widzów dorosłych,
2) 20 minut przed seansem filmowym organizowanym w ramach Kina Za Rogiem,
3) 20 minut przed spektaklem popołudniowym dla dzieci,
w przeciwnym wypadku rezerwacje zostaną anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży. Bilety indywidualne na spektakle dla widzów dorosłych rezerwowane dalekosiężnie w liczbie co najmniej czterech sztuk muszą zostać odebrane najpóźniej na 1 miesiąc przed widowiskiem. Wyżej opisana rezerwacja biletów jest niedopuszczalna w okresie 30 dni (bądź krótszym) przed wystawieniem widowiska.

13. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe prosimy dokonywać osobiście w BOK OKSiBP, gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy OKSiBP: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez okazania dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

14. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu po okazaniu paragonu fiskalnego lub rachunku wraz z dołączanym do niego biletem. W przypadku braku ww. dokumentów BOK OKSiBP ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

15. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni, natomiast indywidualne 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu na podstawie paragonu fiskalnego lub rachunku.

16. Zwrotów należności dokonanej na rachunek bankowy dokonuje się wyłącznie przelewem w terminie wyznaczonym przez OKSiBP nie dłuższym niż 1 miesiąc.

17. OKSiPB nie zwraca poniesionych przez grupy kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np. żałoba narodowa, przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba lub wypadek aktora, zmiana repertuaru itp.).

18. Rachunki wystawiane są na życzenie klientów najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności na podstawie paragonu fiskalnego.

19. OKSiB nie prowadzi wysyłki i dostawy biletów.

20. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

21. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, OKSiBP ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie.

22. OKSiBP dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w tym przyjmowania zwrotów w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:
1) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od OKSiBP (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)
2) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie OKSiBP (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

23. Zakup lub rezerwacja biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

24. OKSiBP zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.

Do pobrania:

Formularz POTWIERDZENIE REZERWACJI GRUPOWEJ - PDF

Formularz POTWIERDZENIE REZERWACJI GRUPOWEJ - DOCX

 

REGULAMIN SALI KINOWO-TEATRALNEJ IM. WŁADYSŁAWA STAREWICZA

 

1. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
2. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
3. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) wprowadzania zwierząt,
f) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
4. W sali kinowo-teatralnej obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatni.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie, w przypadku gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKSIBP

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych (spektaklach, koncertach, wystawach itp.) organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (dalej: „Ośrodek”) w:
a) salach kinowo-teatralnych Ośrodka im. Władysława Starewicza i im. Apolejki oraz Mediatece Straszyn
b) terenie tj. świetlicach wiejskich gminy Pruszcz Gdański oraz innych obiektach gminnych w ramach realizacji działalności statutowej Ośrodka.
2. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
3. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
4. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatniach.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie. W przypadku, gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu w/w przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN ZWIEDZANIA GALERII ORAZ WYSTAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKSIBP

Załącznik do Zarządzenia nr 16/2022 z dnia 17.03.2022 r.

Regulamin zwiedzania galerii oraz wystaw organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Ośrodek, OKSiBP – Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański,
b) Dyrektor – Dyrektor Ośrodka,
c) Galeria, wystawa – wydarzenie plenerowe lub przestrzeń wystawiennicza w budynku Ośrodka w Cieplewie lub innych administrowanych przez Ośrodek, których organizatorem jest OKSiBP,
d) Pracownik – pracownik Ośrodka,
e) BOK – Biuro Obsługi Klienta.
2. Co do zasady wstęp na wystawę jest bezpłatny. Informacja o wyjątkach od tej zasady będzie zamieszczana na stronie internetowej Ośrodka oraz na profilu Facebook Ośrodka.
3. Ostatnie wejście odbywa się na 20 minut przed zamknięciem ekspozycji.
4. W przestrzeni wystawienniczej obowiązują przepisy bezpieczeństwa oraz sanitarne takie same jak w całym budynku Ośrodka.
5. Na terenie Galerii prosimy o stosowanie się do uwag i poleceń pracowników Ośrodka.
6. Ze względów bezpieczeństwa w przestrzeni ekspozycyjnej:
a) podczas zwiedzania należy zachować spokój i ciszę; nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, a w szczególności biegać;
b) podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić eksponatów;
c) nie wolno dotykać eksponatów, elementów wystroju, elementów architektury wystawowej;
d) można wnosić saszetki (tzw. nerki) oraz torebki lub plecaki podręczne nie większe niż wymiar 40 x 35 x 15 cm, przy niektórych wystawach zwiedzający mogą być proszeni o noszenie plecaków z przodu, aby nie uszkodzić prac;
e) dozwolone jest zwiedzanie z torbami z akcesoriami dla dzieci (butelki do karmienia, jedzenie dla niemowlaków);
f) nie wolno wnosić plecaków i toreb podróżnych, dużych toreb ze sprzętem elektronicznym lub fotograficznym, rzeczy te należy pozostawić w szatni lub szafkach, które udostępniane są bezpłatnie;
g) można wchodzić w okryciach wierzchnich jednak dla komfortu zwiedzania polecamy pozostawianie obszernych okryć wierzchnich w szatni.
h) zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za uszkodzenie eksponatu; wyjątkiem są eksponaty udostępnione do dotykania dla publiczności – pracownicy BOK informują o takiej możliwości;
i) rodzice i opiekunowie dzieci oraz opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad podopiecznymi, z którymi przyszli do Galerii oraz są odpowiedzialni za wyrządzone przez nie szkody;
j) jest możliwość oglądania wystaw z małymi zwierzętami, gdy są trzymane na rękach przez cały czas zwiedzania.
7. Niedozwolone jest:
a) wnoszenie lub spożywanie jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów;
b) wnoszenie przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
c) wchodzenie na wystawę osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
d) używanie instrumentów muzycznych lub sprzętu odtwarzającego dźwięk.
8. Na terenie Galerii dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych i kamer (bez użycia statywu oraz lampy błyskowej), chyba że prace na wystawie są oznakowane ikoną z przekreślonym aparatem fotograficznym.
9. Wykonane zdjęcia i materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku. Ośrodek nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody spowodowanej wykonaniem zdjęć fotograficznych i filmowych. Fotografowanie i filmowanie w celach profesjonalnych i komercyjnych może odbywać się wyłącznie za zgodą Ośrodka. Prośbę należy zgłosić do Dyrektora
10. Pracownicy Ośrodka w sytuacji podejrzenia wystąpienia zagrożenia, mogą zabronić wejścia do Galerii.
11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach lub w szatni.
12. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.kulturaturaj.pl w zakładce Klauzula RODO.
13. Osoby wchodzące do Ośrodka akceptują treść regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.